ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 ส.ค. 2563
2 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ก.ค. 2563
3 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
25
10 ก.ค. 2563
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ก.ค. 2563
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ก.ค. 2563
6 ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ก.ค. 2563
7 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ก.ค. 2563
8 ประกาศนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ก.ค. 2563
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ก.ค. 2563
10 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20